7.8 C
Kuressaare
Laupäev, 16. oktoober 2021

VÕTA ja LÜKKA

See teeb otsustamise ühtpidi keerukamaks – tuleb ju infotulvas aru saada, mis on mis -, aga teistpidi on valik ka lihtsam, sest igaühe jaoks leidub kindlasti just temale sobiv. Kõige olulisem on tahtmine ja soov endale eesmärke seada, nende nimel pingutada ning mitte paigale tammuma ega olesklema jääda. VÕTA vastu väljakutsed ja LÜKKA oma karjääritee hoogsalt käima!
Sõnadel “võta”” ja “”lükka”” on peale tavapärase sisu ka veel teine tähendus, need tähistavad akronüümina käimasolevaid projekte, mille eesmärk on arendada õppekavasid, luua sild tööandjate ja (kõrg)koolide vahel, täita paremini tööturu vajadusi ning arvestada igal õppetasemel ka varasemaid õpinguid ning töökogemust.
Kaks aastat tagasi sai alguse seni suurim ülikoolidevaheline Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidav projekt “”(Ü)Ülikooli(L)lõpetajate (K)konkurentsivõime tõstmine läbi õppetegevuse (K)kvaliteedi (A)arenduse”” – LÜKKA. Projekt kestab veel ligi aasta, avalik-õiguslike ülikoolide kõrval osalevad selles haridus- ja teadusministeerium ning kutsekoolide ja rakenduskõrgkoolide esindajad. Projekti käivitamise tõukejõuks oli tõdemus, et Eesti haridussüsteem, tööturg ja tööandjad on oma ootustelt üksteisest mööda liikumas, puudub üksteisemõistmine ja dialoog küsimuses, kes või mis on (kõrg)koolilõpetaja ning mida ta peab oskama ja teadma. Projekti peaeesmärk on tõsta ülikoolilõpetajate konkurentsivõimet ja pädevust töötamiseks teadmistepõhise ühiskonna tööturul.
LÜKKA-projektil on mitu alaprojekti, üks neist – VÕTA – keskendub (V)varasema (Õ)õpi- ja (T)töökogemuse (A)arvestamise süsteemi väljaarendamisele ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide igapäevategevuses. Praeguse seadusandluse kohaselt on ülikoolidel ja rakenduskõrgkoolidel õigus rakendada VÕTAt teatud piirides. Edaspidi laieneb VÕTA ka kutse- ja üldharidusse. Varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine aitab kokku hoida ressursse (aeg ja raha) ning seda nii inimese kui ka riigi seisukohast. See on oluline teema, millega tasuks igaühel end kurssi viia, et saada teada oma valikuvõimalusi.
Praegu jätkab pärast põhikooli lõpetamist ligi 70% õpinguid gümnaasiumis ja ligi 30% kutseõppeasutuses, umbes 3% on neid, kes piirduvad põhiharidusega ja edasi õppima ei lähe (vt joonist). Riiklik kutsehariduse arengukava on seadnud eesmärgiks suurendada kutseõppes jätkajate protsenti 38ni. Selle saavutamiseks tehakse tugevaid ponnistusi, parandatakse kutsekoolide õppebaasi ja õpetamise kvaliteeti. Oluline on ka teadvustada, et tee kõrgharidusse ei käi ainult gümnaasiumide kaudu, vaid varakult oma kindlat erialaeelistust teades on täiesti loogiline omandada esmalt kutseoskused ja täiendada neid siis üldainete süvendatud õppimise ning juhtimis- ja analüüsioskustega. See annab võimaluse tõusta oma erialal juhtivaks spetsialistiks.
Pärast kutsekeskhariduse omandamist jätkab kõrghariduses praegu 7% lõpetanutest, riigi eesmärk on suurendada seda vähemalt 10%-ni. Et parandada kutsekooli lõpetajate suutlikkust omandada kõrgharidus, võimaldab riik tasuta veel ühe aasta jooksul õppida süvendatult üldaineid, seda tehakse tavaliselt koostöös täiskasvanute gümnaasiumiga. Tehnikahariduses pakutakse kutseõppeasutuste lõpetanutele sisseastumisel soodustusi, näiteks Tallinna tehnikaülikoolis saab bakalaureuseõppesse kandideerides 1 lisapunkti ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerides 0,5 lisapunkti, kui kandidaat soovib jätkata õpinguid kutseõppeasutuses omandatuga samal või lähedasel erialal. Selline eelistus on põhjendatud, kuna ilmselt on kutseõppeasutuses erialapraktikat saanud noor inimene oma erialavalikus kindlam kui kogemusteta gümnaasiumilõpetaja.
Gümnaasiumilõpetanutest 68% jätkab õpinguid kõrgkoolis ja 13% kutsekoolis, ligi viiendik lõpetanutest edasi õppima ei lähe. Riigi tasandi haridusprobleemidest on põhikoolist väljalangevuse kõrval teiseks valupunktiks just üldkeskharidusega piirduvate noorte suur hulk. Tööturu uuringud kinnitavad (“”Koolist tööle. Haridus ja tööturg 2006.”” HTM väljaanne 2006), et kõigist töötutest neljandik on just üldkeskharidusega noored, kellel pole mingit kutsealast ettevalmistust ega ka soovi või võimeid jätkata kõrghariduses. Sama uuring kinnitab, et parimad tööleidmise võimalused on kutsekeskhariduse või rakenduskõrghariduse omandanud inimestel.
Gümnaasiumijärgselt kutseõppeasutuses õppijatest jätkab 11% õpinguid kõrgkoolis, suurem osa neist rakenduskõrgharidusõppes. Kõrgharidusstandard sätestab, et keskhariduse baasil kutseõppes õppinu sooritusi võib arvestada rakenduskõrghariduse õppekava täitmise osana. See on VÕTA-projekti praeguses seadusandluses kasutatav osa, mida näiteks Kuressaare kolledž on viimastel aastatel juba edukalt rakendanud.
Tallinna tehnikaülikooli õppekorralduse eeskirja kohaselt võib teiste õppeasutuste aineid üle kanda kuni pool õppekava mahust, ainete vastavust ja sobivust hindab õppekavakomisjon. Eelnevatest õpingutest saab arvestada neid aineid, mis on sooritatud mõnes teises kõrgkoolis või kutseõppeasutuses keskkoolijärgsel õppekaval. TTÜ Kuressaare kolledžil on Kuressaare ametikooliga sõlmitud koostööleping, mille kohaselt ainete ülekandmise läbivaatamine ja otsustamine toimub tasuta, üldjuhul on see protsess tasuline.
VÕTA-protsess laieneb ja annab laiemaid võimalusi kõigile oma haridustee ja karjääri kujundamisel. Olulisim selles protsessis on suhtumine – õppimine on eduka inimese eluviis, elukestvalt. Võta ja lükka!

guest
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare
12,899JälgijatMeeldib

Viimased uudised